OD 4.1. UZAVŘENA KLIENTSKÁ CENTRA

Vážení klietni,

omlouváme se, opět musíme do odvolání uzavřít klientská centra pro osobní návštěvy.

Dokumenty prosím ukládejte do schránky na vstupech do klientských center. V nezbytných případech osobního předání prosím kontatujte telefonicky předem klientské centrum.  Nadále jsme s vámi v kontaktu telefonicky a mailem. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásný nový rok, hlavně zdraví.

Plzeňský servis, s.r.o.

Shromáždění vlastníků -Aktualizace 23.10.

Nové usnesení:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 21. října 2020 č. 1078 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
  • a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
  • b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
   činnosti, 
  • c)  individuální duchovní péče a služby, 
  • d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
  • e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
  • f)  veterinární péče,
 1. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 

9.    cest za účelem vycestování z České republiky,
10.  účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 11. cest zpět do místa svého bydliště; 

II. nařizuje 

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení, 

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou 

 • členů domácnosti, 
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
  III.omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  IV. doporučuje 

1. zaměstnavatelům 

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, 

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, 

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

 1. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), 
 2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
 3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky; 

V.určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat; 

VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb. 

 _____________________

Půvovodní informace:

Vláda České republiky dne 30.9.2020 usnesením č. 957 – viz příloha, vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 5. října 2020. Dotčené usnesení Vlády ČR č. 957 samo o sobě žádá další krizová opatření neupravuje. Ve výroku IV. stanoví, že dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena. 

V návaznosti na usnesení č. 957 a vyhlášení nouzového stavu se Vláda ČR usnesla na přijetí dalšího usnesení, pod č. 958, kterým přijala některá krizová opatření (rovněž přikládám), a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 do dne 18. října 2020 do 23:59. Tímto usnesením Vláda ČR ZAKÁZALA HROMADNÉ AKCE KONANÉ V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 10 OSOB VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH STAVEB A V POČTU VYŠŠÍM NEŽ DVACET OSOB VE VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH.

Toto omezení bude mít opět zásadní vliv mimo jiné i na konání shromáždění vlastníků jednotek, případně i na jednání statutárních orgánů za účasti pomocného personálu, pokud by měl počet jejich účastníků přesáhnout výše uvedený počet (zejména 10 osob ve vnitřních prostorách).

V současné chvíli není možné svolávat shromáždění vlastníků jednotek a členské schůze bytových družstev na termín dříve než 19. října 2020. Ta již svolaná shromáždění a členské schůze je nutno zrušit (resp. je třeba doporučit svolateli - výboru SVJ či představenstvu BD jejich zrušení) z důvodu nemožnosti uskutečnit tyto hromadné akce právě pro rozpor s usnesením Vlády ČR č. 958. Pouze ve výjimečných případech extrémně malých SVJ a BD, kde je důvodný předpoklad s ohledem na velmi omezenou členskou základnu + další předpokládané účastníky shromáždění vlastníků a členských schůzí BD (např. + 1 pracovník správce) je možno tyto hromadné akce konat pod podmínkou, že se na nich nesejde více než 10 účastníků ve vnitřních prostorách nebo 20 účastníků ve vnějších prostorách. 

S ohledem na skutečnost, že nouzový stav i platnost tohoto konkrétního krizového opatření mohou být prodlouženy (např. v případě pokračujícího nepříznivého vývoje pandemie), doporučuje se z opatrnosti nesvolávat shromáždění vlastníků jednotek ani členské schůze BD ani na termíny počínaje 19. říjnem 2020 a vyčkat, až bude toto opatření skutečně zrušeno nebo alespoň změněno tak, že bude možné shromáždění či schůzi konat.

Změna otevírací doby klientských center od 12.10.2020

Aktuální omezení otevírací doby klientských center od 12.10.2020

Otevřeno:

Pondělí 8-18hod

Středa 8-18hod

Dokumenty nám také můžete zanechat ve schránce umístěné na vstupech do obou klientských center, případně zaslat e-mailem.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Uzavření pobočky Rokycany

Pobočka v Rokycanech byla zrušena. Pro rokycanské klienty je k dispozici pobočka Klatovská v Plzni na Borech - Klatovská třída 104. V případě potřeby se obracejte na tel. 377 541 690 nebo email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Volná pracovní pozice

Hledáme účetní pro společenství vlastníků. Nástup možný ihned. Bližší informace na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.