Informace k vyúčtování

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo klienta

evidenční číslo, pod kterým je uživatel (vlastník bytu) veden v počítačové databázi správce

Celková podl. plocha

rozloha bytu

Zap.podl.plocha

započitatelná podlahová plocha slouží pro vyúčtování nákladů na teplo (vypočtena v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb.)

Číslo účtu SVJ

bankovní spojení pro úhrady nedoplatků

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Sloupec SLUŽBA

názvy jednotlivých druhů služeb vztahujících se ke konkrétnímu odběrnému místu (společenství)

Sloupec JEDNOTKA

uvedení způsobu rozúčtování konkrétní služby (více viz níže: Způsob rozúčotvání jednotlivých služeb)

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Náklady Kč – celkový náklad na odběrné místo (vchod/y, společenství) dle dodavatelských faktur

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Spotřebované jednotky – počet jednotek připadající na uživatele (např. počet m3 vody) z celkového počtu jednotek na odběrné místo

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Kč/jedn. – jednotkový náklad na službu na odběrné místo (celkový náklad na odběrné místo děleno celkový početjednotek na odběrné místo; např. náklad na 1 m3 vody)

Sloupec UŽIVATEL

Spotřebované jednotky – počet jednotek připadající na uživatele (např. počet m3 vody) z celkového počtu jednotek na odběrné místo

Sloupec UŽIVATEL

Náklad Kč – náklad na službu připadající na uživatele (počet jednotek připadající na uživatele násobenojednotkovým nákladem na službu na odběrné místo; např. náklad na odebrané m3 vody)

Sloupec UŽIVATEL

Předepsané zálohy – součet záloh na službu, které byly předepsány uživateli k úhradě (za období, pro které je zpracováno vyúčtování)

Sloupec UŽIVATEL

Zaplacené zálohy – součet záloh na službu, které byly uživatelem skutečně zaplacené (za období, pro které je zpracováno vyúčtování)

Sloupec Rozdíl:

Výsledek vyúčtování jednotlivých druhů služeb (zaplacené zálohy mínus náklad). Kladná částka = přeplatek, záporná částka = nedoplatek

Řádek CELKEM

součet nákladů na jednotlivé služby připadající na uživatele, součet předepsaných a zaplacených záloh uživatele

OBSAZENOST

Osoby/byt:

Počet osob v bytě v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

Osob/dům:

Počet osob v odběrném místě (domě, společenství) v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

MĚŘENÉ SLUŽBY

Stavy a spotřeby služeb z odečtových protokolů firem provádějících odečty bytových vodoměrů.

Způsob rozúčtování jednotlivých služeb

Teplá voda:

Náklady na teplou užitkovou vodu tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii jsou rozděleny na složku základní (30 %) a spotřební (70%). Základní složka je vypočtena podle poměru podlahové plochy, spotřební složka podle poměru náměrů vodoměrů (jsou-li instalovány a byl -li umožněn a proveden odečet). K vyúčtování uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet nákladu od smluvně zajištěné dodavatelské firmy. V případě, že rozúčtování nákladů na TUV provádí správce, jsou náklady na TUV členěny na náklady TUV ohřev – dle podlahové plochy bytu (30% ) a dle naměřených m3 ( 70 %) a dále na náklady TUV voda(spotřeba vody v naměřených m3).

Studená voda (obsahuje vodné, stočné, popř. srážkovou vodu):

Náklady na studenou vodu jsou rozúčtovány dle naměřených stavů podružných (ne)bytových vodoměrů (nejsou –li vodoměry osazeny, určí se výše spotřeby jinými stanovenými způsoby).

Otop:

Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce jsou rozděleny na složku základní (40 % - 50 %) a zbytek tvoří spotřební složku. Základní složka je vypočtena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy, spotřební složka podle poměrových měřidel tepla (nejsou –li měřiče instalovány, je spotřební složka vypočtena obdobně jako základní). K vyúčtování služeb uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet od smluvně zajištěné dodavatelské firmy.

STA:

Náklady na provoz společné televizní antény (náklady na drobné opravy STA nebo náklady na elektrickou energii pro provoz STA apod.) jsou zpravidla rozúčtovány poměrem na jednotlivé (ne)byty, pro které STA slouží, pokud společenství nerozhodne jinak.

Elektřina spol. prostor:

Náklady na elektřinu společných prostor domu (osvětlení apod.) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Odvoz odpadu:

Náklady na svoz domovního odpadu (popelnice, kontejnery) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Výtah:

Náklady na provoz výtahu (servis nebo náklady na elektrickou energii pro provoz výtahu apod) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob

v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak (běžné je, že náklady na výtah nesou jen osoby od druhého patra výše apod.)

Komíny:

Náklady na čištění a údržbu komínů jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu komínových průduchů v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Prádelna, mandlovna:

Náklady za spotřebovanou el.energii v prádelnách nebo mandlovnách jsou zpravidla rozúčtovány jen těm uživatelům, kteří prádelnu či mandlovnuv daném období využili, pokud společenství nerozhodne jinak.

Žumpa:

Náklady na vývoz žump (septiků) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Úklid:

Náklady na úklid společných částí domu jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Záloha služby:

Proúčtování zálohy na služby v případě, že výše uvedené služby nemají jednotlivé zálohy.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.