Povinnosti společenství vlastníků jednotek

Základní povinnosti společenství

Základní povinností společenství je zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž společenství má povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství.

Proč správce a co se v zákoně rozumí správou domu

Vzhledem k nárokům na odbornost u dále uvedených činností správy domu, pověří zpravidla společenství vlastním výkonem správy specializovanou společnost, správce (Plzeňský servis s.r.o.). Správa nemovitostí je potom zajišťována správcem (ve spolupráci s výborem společenství) na základě smlouvy uzavřené mezi společenstvím a správcem.  Správou domu se rozumí zajišťování zejména:

 • provozu domu a pozemku,
 • údržby a oprav společných částí domu,
 • protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,
 • revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,
 • revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,
 • prohlídek a čištění komínů,
 • administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,
 • správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,
 • dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu. 

V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o

 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo,
 • pojištění domu,
 • nájmu společných částí domu,
 • nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství. 

Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. 

Další povinnosti společenství 

Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a vzorových stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na správu domu a pozemku"),
 • vedení evidence plateb členů společenství, které jsou vybírány,
 • vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,
 • zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,
 • vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,
 • vedení seznamu členů společenství. 

Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen "služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména

 • vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,
 • způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,
 • vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování. 

Povinnosti společenství ke společným částem domu

Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména

 • včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,
 • řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
 • plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů. 

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.