Stal jsem se členem výboru SVJ, co musím všechno udělat?

 • Předat správci domu zápis ze shromáždění, na kterém k převolbě došlo
 • Správce připraví podklady pro zápis změny do rejstříku společenství vlastníků (OR)
 • S aktuálním výpisem z rejstříku společenství vlastníků (OR) zajít do banky a upravit podpisový vzor a přístup
 • Domluvit se správcem způsob komunikace, předat si navzájem kontakty

 

Několik základních informací k působnosti a povinnostem výboru společenství:

1)    Výbor je statutárním orgánem, společenství.

2)    Způsobilý být členem voleného orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

3)    Do působnosti výboru náleží mimo jiných úkolů stanovených zákonem a stanovami zejména uvedené činnosti.

Výbor:

 • zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,
 • rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
 • odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
 • připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,
 • předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
 • zajišťuje řádné vedení písemností společenství,
 • sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku; sděluje jednotlivým členům společenství výši záloh na úhradu za služby a zároveň o výši záloh na úhradu za služby rozhoduje.
 • zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.
 • v souladu se zákonem, se stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,
 • zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,
 • jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek,
 • plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

Většina z činností, které jsou uvedeny do působnosti výboru, jsou na základě smlouvy na správu domu přenášeny na správcovskou organizaci, která se odborně o společnství po všech stránkách postará.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.