Funkční období výboru společenství skončilo a na shromáždění byli znovu zvoleni

Je nutné provést změnu v rejstříku společenství vlastníků jednotek?

I když složení výboru po nové volbě zůstane stejné včetně rozdělení funkcí, je třeba podat návrh na výmaz starého výboru a zápis nového výboru společenství. Může se to zdát zbytečné, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zaznamenáno. Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné návrh doplnit o přílohy dokládající zapisované skutečnosti tj. zápis ze schůze shromáždění, kde byl nový výbor zvolen; zápis ze schůze výboru, kde byl zvolen předseda výboru; podpisové vzory členů výboru.

V této souvislosti je vhodné dodat, že společenství vlastníků již nejsou osvobozena od soudního poplatku u rejstříku společenství vlastníků jednotek, poplatek za podání návrhu změny je od 1.1.2014 2000 Kč.

Funkční období výboru společenství skončilo a na shromáždění byli znovu zvoleni. Je nutné provést změnu v rejstříku společenství vlastníků jednotek?

I když složení výboru po nové volbě zůstane stejné včetně rozdělení funkcí, je třeba podat návrh na výmaz starého výboru a zápis nového výboru společenství. Může se to zdát zbytečné, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zaznamenáno. Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné návrh doplnit o přílohy dokládající zapisované skutečnosti tj. zápis ze schůze shromáždění, kde byl nový výbor zvolen; zápis ze schůze výboru, kde byl zvolen předseda výboru; podpisové vzory členů výboru.

V této souvislosti je vhodné dodat, že společenství vlastníků již nejsou osvobozena od soudního poplatku u rejstříku společenství vlastníků jednotek, poplatek za podání návrhu změny je od 1.1.2014 2000 Kč.

Hlášení změny počtu osob

Ve většině společenství se jedná o velice důležitou informaci nutnou ke správnému vyúčtování některých služeb, zejména elektřiny společných prostor, výtahu a odvozu odpadu. Rozhodný je tedy počet osob, které během roku byt skutečně užívají, a tudíž uvedené služby odebírají.  Trvalý pobyt osob není pro vyúčtování služeb důležitý.

V případě, že se u Vás změnil počet osob v bytě, je důležité tuto informaci ohlásit správci domu případně výboru společenství.  Současně se doporučuje upravit zálohy na služby, aby na konci roku nevznikl příliš vysoký nedoplatek.

Tuto ohlašovací povinnost vlastníkům společenství mimo jiné ukládá i nový občanský zákoník (89/2012Sb.) a to v §1177, bod 2.:

"Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby."

 

Informace k vyúčtování

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo klienta

evidenční číslo, pod kterým je uživatel (vlastník bytu) veden v počítačové databázi správce

Celková podl. plocha

rozloha bytu

Zap.podl.plocha

započitatelná podlahová plocha slouží pro vyúčtování nákladů na teplo (vypočtena v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb.)

Číslo účtu SVJ

bankovní spojení pro úhrady nedoplatků

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Sloupec SLUŽBA

názvy jednotlivých druhů služeb vztahujících se ke konkrétnímu odběrnému místu (společenství)

Sloupec JEDNOTKA

uvedení způsobu rozúčtování konkrétní služby (více viz níže: Způsob rozúčotvání jednotlivých služeb)

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Náklady Kč – celkový náklad na odběrné místo (vchod/y, společenství) dle dodavatelských faktur

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Spotřebované jednotky – počet jednotek připadající na uživatele (např. počet m3 vody) z celkového počtu jednotek na odběrné místo

Sloupec ODBĚRNÉ MÍSTO

Kč/jedn. – jednotkový náklad na službu na odběrné místo (celkový náklad na odběrné místo děleno celkový početjednotek na odběrné místo; např. náklad na 1 m3 vody)

Sloupec UŽIVATEL

Spotřebované jednotky – počet jednotek připadající na uživatele (např. počet m3 vody) z celkového počtu jednotek na odběrné místo

Sloupec UŽIVATEL

Náklad Kč – náklad na službu připadající na uživatele (počet jednotek připadající na uživatele násobenojednotkovým nákladem na službu na odběrné místo; např. náklad na odebrané m3 vody)

Sloupec UŽIVATEL

Předepsané zálohy – součet záloh na službu, které byly předepsány uživateli k úhradě (za období, pro které je zpracováno vyúčtování)

Sloupec UŽIVATEL

Zaplacené zálohy – součet záloh na službu, které byly uživatelem skutečně zaplacené (za období, pro které je zpracováno vyúčtování)

Sloupec Rozdíl:

Výsledek vyúčtování jednotlivých druhů služeb (zaplacené zálohy mínus náklad). Kladná částka = přeplatek, záporná částka = nedoplatek

Řádek CELKEM

součet nákladů na jednotlivé služby připadající na uživatele, součet předepsaných a zaplacených záloh uživatele

OBSAZENOST

Osoby/byt:

Počet osob v bytě v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

Osob/dům:

Počet osob v odběrném místě (domě, společenství) v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

MĚŘENÉ SLUŽBY

Stavy a spotřeby služeb z odečtových protokolů firem provádějících odečty bytových vodoměrů.

Způsob rozúčtování jednotlivých služeb

Teplá voda:

Náklady na teplou užitkovou vodu tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii jsou rozděleny na složku základní (30 %) a spotřební (70%). Základní složka je vypočtena podle poměru podlahové plochy, spotřební složka podle poměru náměrů vodoměrů (jsou-li instalovány a byl -li umožněn a proveden odečet). K vyúčtování uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet nákladu od smluvně zajištěné dodavatelské firmy. V případě, že rozúčtování nákladů na TUV provádí správce, jsou náklady na TUV členěny na náklady TUV ohřev – dle podlahové plochy bytu (30% ) a dle naměřených m3 ( 70 %) a dále na náklady TUV voda(spotřeba vody v naměřených m3).

Studená voda (obsahuje vodné, stočné, popř. srážkovou vodu):

Náklady na studenou vodu jsou rozúčtovány dle naměřených stavů podružných (ne)bytových vodoměrů (nejsou –li vodoměry osazeny, určí se výše spotřeby jinými stanovenými způsoby).

Otop:

Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce jsou rozděleny na složku základní (40 % - 50 %) a zbytek tvoří spotřební složku. Základní složka je vypočtena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy, spotřební složka podle poměrových měřidel tepla (nejsou –li měřiče instalovány, je spotřební složka vypočtena obdobně jako základní). K vyúčtování služeb uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet od smluvně zajištěné dodavatelské firmy.

STA:

Náklady na provoz společné televizní antény (náklady na drobné opravy STA nebo náklady na elektrickou energii pro provoz STA apod.) jsou zpravidla rozúčtovány poměrem na jednotlivé (ne)byty, pro které STA slouží, pokud společenství nerozhodne jinak.

Elektřina spol. prostor:

Náklady na elektřinu společných prostor domu (osvětlení apod.) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Odvoz odpadu:

Náklady na svoz domovního odpadu (popelnice, kontejnery) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Výtah:

Náklady na provoz výtahu (servis nebo náklady na elektrickou energii pro provoz výtahu apod) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob

v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak (běžné je, že náklady na výtah nesou jen osoby od druhého patra výše apod.)

Komíny:

Náklady na čištění a údržbu komínů jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu komínových průduchů v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Prádelna, mandlovna:

Náklady za spotřebovanou el.energii v prádelnách nebo mandlovnách jsou zpravidla rozúčtovány jen těm uživatelům, kteří prádelnu či mandlovnuv daném období využili, pokud společenství nerozhodne jinak.

Žumpa:

Náklady na vývoz žump (septiků) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Úklid:

Náklady na úklid společných částí domu jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Záloha služby:

Proúčtování zálohy na služby v případě, že výše uvedené služby nemají jednotlivé zálohy.

Informace k vyúčtování služeb a energií

Identifikacní číslo klienta:
1234567890123  
Příjmení a jméno: Příjmení a jméno
Vyúčtování za byt: Adresa
Číslo bytu: 1
Celková podl. plocha:
71,70 m2
Započ. podl.plocha (otop):
64,29 m2
Číslo účtu SVJ:
0240790005/2700
Variabilní symbol: 1835005113
Konstantní symbol: 0308

 

CELKEM PŘEDEPSANÉ ZÁLOHY 42826 Kč
CELKEM ZAPLACENÉ ZÁLOHY 42826 Kč
NÁKLAD CELKEM 47997 Kč
PŘEPLATEK (-) / NEDOPLATEK (+) ZA SLUŽBY   5171 Kč
OSTATNÍ DLUH K DATU 28. 2. 2014        0 Kč
CELKEM ZAPLAŤTE 5171 Kč

 

REKAPITULACE NÁKLADU A ZÁLOH ZA OBDOBÍ 01.01.2013 DO 31.12.2013
Služba
Jednotka
Odběrné místo (dům) Uživatel
Náklady Kč
Spotřeb. jednotky
Kč/Jedn.
Spotřeb. jednotky
Náklad Kč
Předepsané zálohy
Zaplacené zálohy Rozdíl
teplá užitková voda
m2 podl. 42092 2240 19,79 71,70 1347  0  0  1347
voda pro TUV odečty TUV 173263 768 127,88 86,00 19402  16469  16469  2933
otop
m2 ot. 424794 1982 214 64,29 13778  13376  13376  402
vodné, stočné
odečty SV 144080 1533 93,99 128 12030  11276  11276  754
STA
na byt 0,00 32 0 1,00 0,00  60  60  -60
elektřina spol.prostor
osoby 4727 432 10,94 36,00 394  431  431  -37
svoz odpadu
osoby 20329 339 60 36,00 1046  1214  1214  -168
CELKEM
47997  42826 42826  -5171

 

Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prům.
Osoby/byt
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Osoby/dům
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,00

 

MĚŘENÉ SLUŽBY
Služba Období Meřidlo Poč. stav Kon. stav Spotřeba
TUV voda 31.12.2012-31.12.2013 66804 159,000 245,000 86,000
vodné, stocné 31.12.2012-31.12.2013 690846 95,000 223,000 128,000

 

 

Další informace - popis vyúčtovaní služeb »

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.