Potřebuji si vyřídit

Prakticky není potřeba osobní návštěva klientského centra. Prostřednictvím telefonu nebo e-mailu může vlastník v průběhu roku upravit zálohy na služby, nahlásit počet osob užívajících bytovou jednotku, změnit kontaktní údaje apod. Pouze při změně vlastníka, pokud nemůžete navštívit klientské centrum osobně, je třeba zaslat doklady potřebné pro převod jednotky poštou nebo e-mailem.

Všem našim klientům je také zdarma k dispozici informační systém Domy online. Je určen pro přístup k informacím, které se týkají správy domu.

Co dělat když

Potřebuji nahlásit změnu počtu osob v bytě

Pro provedení změny počtu osob se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Ve většině společenství se jedná o velice důležitou informaci nutnou ke správnému vyúčtování některých služeb, zejména elektřiny společných prostor, výtahu a odvozu odpadu. Rozhodný je tedy počet osob, které během roku byt skutečně užívají, a tudíž uvedené služby odebírají. Trvalý pobyt osob není pro vyúčtování služeb důležitý.

V případě, že se u Vás změnil počet osob v bytě, je důležité tuto informaci ohlásit správci domu případně výboru společenství. Současně se doporučuje upravit zálohy na služby, aby na konci roku nevznikl příliš vysoký nedoplatek.

Tuto ohlašovací povinnost vlastníkům společenství mimo jiné ukládá i nový občanský zákoník (89/2012Sb.) a to v §1177, bod 2.:
"Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby."

Chci změnit výši záloh na služby

Pro provedení změny výše záloh na služby se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Výše předpisu záloh na služby se zpravidla stanoví na základě skutečné spotřeby v předchozím roce. Pokud jsou platby předepsány poprvé, vychází se z předpokládané spotřeby. Zálohy jsou každoročně optimalizovány s ohledem na ceny dodavatelů energií a služeb. Společenství předkládáme s vyúčtováním služeb návrh na úpravu záloh.

Kvůli vyrovnanému hospodaření společenství vlastníků je nezbytné, aby jednotliví vlastníci měli dostatečně přizpůsobeny zálohy na služby. Argument některých vlastníků, kteří hradí v průběhu roku nízké zálohy, že raději zaplatí nedoplatek 1x ročně s vyúčtováním služeb, neobstojí. Dům musí mít v průběhu celého roku dostatek finančních prostředků na zálohové platby dodavatelům energií.

Potřebuji nahlásit změnu vlastníka (koupě, darování, dědictví)

Pro provedení změny vlastníka se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Dokumenty potřebné pro provedení změny

 • Oznámení z katastru nemovitostí o nabytí vlastnického práva
 • Předávací protokol (pdf) mezi původním a novým vlastníkem
 • Občanský průkaz

Při vaší osobní návštěvě na klientském centru budou upřesněny podrobnosti o počtu osob, účetní společenství vám navrhne optimální výši záloh, způsob úhrady měsíčního předpisu a podá vám další potřebné informace. Zároveň vám v případě zájmu předá přístupové údaje do informačního systému správce DOMY-ONLINE a Rozpis plateb.

Podle zákonného ustanovení (§1177 NOZ) je vlastník nemovitosti povinen skutečnost o nabytí nemovitosti oznámit statutárnímu orgánu společenství (výbor, pověřený vlastník). Informace o členech statutárního orgánu zjistíte u správce objektu, příp. na internetových stránkách www.or.justice.cz.

Chci nahlásit změnu kontaktních údajů

Pokud nastane u vlastníka nemovitosti změna v osobních údajích (změna jména, změna zasílací adresy apod.) je nutné tuto skutečnost správci oznámit. Tyto změny lze oznámit písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně na příslušném klientském centru.

Správci je také nutné oznámit změnu v počtu osob užívajících bytovou jednotku. Tento údaj je rozhodný při ročním zúčtování záloh na služby.

Potřebuji si vyřídit příspěvek na bydlení (Státní sociální podpora)

V případě, že žádáte o příspěvek na bydlení, potvrdíme Vám na klientském centru Doklad o výši nákladů na bydlení za byt, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení.

 • Potvrzení o bezdlužnosti k převodu jednotky
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Provádění oprav v bytě
 • Závady na společných částech domu
 • Havarijní služba
 • Pojištění
 • Vyúčtování služeb, přeplatky, nedoplatky

Potřebuji potvrzení o bezdlužnosti k převodu jednotky

Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“ či „zákon“), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

S žádostí o potvrzení se mohou vlastníci obracet na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Potřebuji Průkaz energetické náročnosti budovy

Nová úprava zákona o hospodaření s energiemi ukládá povinnost předložit energetický štítek při prodeji, pronájmu či u stávajících objektů.

Kdo má povinnost zpracovat PENB do 1. 1. 2016?

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz:

 • od 1. ledna 2013 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 • od 1. ledna 2013 při pronájmu budovy
 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy
 • (§ 7a, odst. 2, písm. a) zák. 406/2000 Sb.)

S žádostí o Průkaz energetické náročnosti budovy se mohou vlastníci obracet na statutární orgán společenství vlastníků nebo na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Chci provádět rekonstrukci bytu

Stavební úpravy mohou být prováděny dle rozsahu a závažnosti ve třech režimech: na ohlášení, stavební povolení nebo bez ohlášení a stavebního povolení. Každou stavbu doporučujeme projednat individuálně na příslušném stavebním úřadě.

Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

Zjistil jsem závadu na společných částech domu

V případě zjištění závady na společných částí domu je potřeba informovat statutární orgán společenství nebo správce. Opravy a stavební úpravy společných částí zajišťuje společenství vlastníků. V případě havarijního stavu je potřeba neprodleně kontaktovat odbornou firmu k zajištění odstranění havárie.

V případě zjištěného havarijního úniku vody je vhodné zastavit hlavní přívod vody.

Potřebuji havarijní službu

O víkendu, ve svátek a mimo provozní dobu klientského centra Plzeňského servisu můžete kontaktovat některou z firem, které drží havarijní službu.

Doporučujeme jednotlivým domům uzavření smlouvy na havarijní službu, která zajistí domu jistotu havarijního zásahu a opravy na rozvodech vody a topení.

Potřebuji pojištění nemovitosti

Plzeňský servis, s.r.o. má uzavřenou rámcovou smlouvu s Kooperativa pojišťovnou a.s., VIG, která klientům zajišťuje VIP podmínky v podobě širokého rozsahu pojištění bytových domů i v nízké ceně pojistného, navíc je v ceně pojištění domu pojištěna i odpovědnost statutárního orgánu ve výši 1 mil. Kč.

Produkt, který v současnosti nabízíme, je skloubením nadstandardních možností a bezkonkurenční ceny.

Navíc máte možnost využít SLEVU NA POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 30 % pro byty v rámci pojištěných domů.

Na našich klientských centrech jsou odborně proškolení zaměstnanci, kteří jsou připraveni se Vám věnovat:

Yvona Trojánková
tel.: +420 377 457 435
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klientské centrum Částkova 45
326 00 Plzeň

Alexandra Hofmanová
tel.: +420 377 541 690
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klientské centrum Klatovská tř. 104
301 00 Plzeň

Společenství vlastníků jednotek se bez kvalitního pojištění bytového domu neobejdou. Toto pojištění chrání majitele bytových domů (a členy statutárních orgánů družstev či společenství vlastníků jednotek) před celou škálou rizik, které z vlastnictví či užívání bytového domu vyplývají. Každodenní praxe ukazuje, že nejde o rizika nijak výjimečná. Ročně tak pojišťovny pomáhají řešit tisíce pojistných událostí týkajících se právě bytových domů. Ze statistik vyplývá, že mezi nejčastější události patří vodovodní škody, škody způsobené tíhou sněhu či námrazy, dále škody způsobené krádeží, vloupáním, vichřicí a záplavou.

Nevyzvedl jsem si přeplatek z vyúčtování služeb

V případě, že jste si nestihli vyzvednout přeplatkovou složenku, je možné požádat o převod přeplatku z vyúčtování služeb na bankovní účet.
S žádostí o převod přeplatku se mohou vlastníci obracet na klientské centrum, osobně, nebo e-mailem.

Chci uhradit nedoplatek z vyúčtování služeb

Nedoplatky jsou splatné vždy nejpozději do 31. 7. příslušného roku. Nedoplatky se hradí na bankovní účet domu, číslo účtu (včetně variabilního symbolu) je uvedeno na vyúčtování. Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem nebo složenkou.

Rádi pomůžeme na našich klientských centrech.

Zobrazit kontakty

Potřebujete více informací?
Najdete je zde.

Všechny rady a informace

Nenašli jste odpověď?
Napište nám do chatu.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.