Podmínky používání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.plzenskyservis.cz je Plzeňský servis, s.r.o., Žižkova 24, 301 00 Plzeň (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli svědčí všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.plzenskyservis.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají výše uvedené stránky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv informací či údajů na těchto www stránkách s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pakliže nebude stanoveno jinak.

Užívání www stránek Uživatelem

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Uživatel se zavazuje, že bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty a do bezpečnosti www stránek.
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání těchto www stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití www stránek bránit.
 • zasílat na tyto www stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 • pokoušet se získat přístup k těmto www stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 • šířit na www stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.plzenskyservis.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen ,,GDPR"). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány.

Správcem osobních údajů Uživatele je obchodní společnost Plzeňský servis, s.r.o., Žižkova 24, 301 00 Plzeň, IČ: 64835359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7696. Kontaktní údaje jsou následující: adresa pro doručování Plzeňský servis, s.r.o., Žižkova 24, 301 00 Plzeň, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 377 456 301.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Uživatele je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem a dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele vztahuje. Zpracování osobních údajů Uživatele provádí Provozovatel pro účely ochrany osob, majetku a osobních informací, pracovněprávní agendy a marketingu; vše pro zajištění komplexní správy nemovitostí, realitních služeb a provozu a údržby budov. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovány na nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou zákonem ř. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování a právo podávat námitky proti zpracování. Uživatel má dále právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Omezení odpovědnosti Provozovatele a právní příslušnost

Provozovatel pravidelně upravuje a kontroluje veškeré informace a údaje uvedené na předmětných www stránkách, aby byly aktuální. Provozovatel však nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy zákaznické centrum Provozovatele. Některé z informací publikovaných na stránkách www.plzenskyservis.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Kódy třetích stran

Tento web používá kódy od společností Google, které pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.plzenskyservis.cz. Jen Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Správa nemovitostí

 • Pro společenství vlastníků

  Pro společenství vlastníků nabízíme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí. Postaráme se o Vaši nemovitost po ekonomické, provozní i technické stránce.  Správcovský poplatek je stanoven jako součin počtu jednotek v domě a jednotkové ceny uvedené správcem. 

  Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte manažerky klientských center pro zpracování aktuální cenové nabídky.  V průběhu roku pořádáme bonusové akce pro získání slevy při podpisu smlouvy.


  Správa nemovitostí KOMPLET

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Sledování úpadku fyzických osob - kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku
  • Poskytování informací o platné legislativě
  • Evidence vlastníků

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Optimalizace cen -  Benefitní program pro dům – výběr nevhodnějšího dodavatele
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE
  • Zajištění běžné údržby domu
  • Zajištění výběrových řízení při opravách domu a investičních akcích
  • Kontrola realizace zakázek
  • Pravidelné prohlídky domů zajištěné odborným pracovníkem
  • Příprava podkladů a podpora při konání shromáždění
  • Administrativa spojená se zápisem změn v rejstříku společenství vlastníků jednotek
  • Zprostředkování uzavření dodavatelských smluv vč. projednání změn
  • Zpracování Zprávy o činnosti

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Správa nemovitostí MINIMUM

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Sledování úpadku fyzických osob – kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku
  • Poskytování informací o platné legislativě
  • Evidence vlastníků

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Optimalizace cen - Benefitní program pro dům – výběr nevhodnějšího dodavatele
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pro majitele bytových domů

  Soukromým vlastníkům nabízíme kompletní servis pro jejich nemovitost. Soukromé vlastnictví domů s sebou přináší řadu úskalí. Vlastník má spoustu povinností, mezi které patří zejména:

  • komunikace s nájemníky
  • uzavírání nájemních smluv, předání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu
  • ohlídání placení nájemného a služeb nájemníky
  • upomínání neplatičů a příprava podkladů pro vymáhání
  • provedení vyúčtování ročních nákladů na služby a zajištění vyrovnání nedoplatků a přeplatků s nájemníky
  • zajištění dodávek energií do domu a komunikaci s dodavateli služeb
  • pravidelná kontrola objektu a zajištění odstranění technických závad
  • ohlídání termínů povinných revizí a zajištění odstranění závad z nich vyplývajících
  • sledování platné legislativy
 • Pro developery

  U novostaveb nabízíme investorům pomoc při vzniku společenství. Zastoupíme povinnosti investora a zajistíme činností, které předcházejí ustanovení společenství.

  • zajistíme komunikaci s budoucími vlastníky
  • nastavíme pro dům zálohy na služby
  • uzavřeme smlouvy s dodavateli energií
  • zmapujeme celkovou situaci v domě dle prohlášení vlastníka budovy
  • zajistíme vstupní shromáždění vlastníků
  • převezmeme objekt do správy

  Všechny tyto činnosti zajišťujeme bezplatně, podmínkou je pouze uzavření příkazní smlouvy na správu objektu.

 • Technická prohlídka objektu

  Plzeňský servis. s.r.o. nabízí jednorázové prohlídky objektů za účelem posouzení stavu jednotlivých stavebních konstrukcí. Výsledkem provedené prohlídky je tištěná písemná zpráva s fotodokumentací obsahující popis a stav jednotlivých stavebních konstrukcí, jako je například střešní plášť, krov, zdivo, fasáda, rozvody vody, plynu, kanalizace, topení, rozvody elektřiny, stavební výplně (okna, dveře), izolace tepelné i proti vodě, balkony, lodžie, klempířské prvky atd…. s návrhem řešení zjištěných vad a případných rizik spojených s užíváním domu.

  Součástí prohlídky je i kontrola nutných dokumentů z hlediska legislativního, tedy všech pravidelných prohlídek, revizí a kontrol. Po dohodě se zájemcem o tuto službu je možno stanovit odborný odhad nákladů na odstranění zjištěných závad, popř. kompletní modernizace objektu. Při předání písemné zprávy nabízíme i konzultace k jednotlivým problémům, určení priorit a v neposlední řadě i stanovení časového plánu oprav a modernizace objektu. Zajištění případné projektové dokumentace, statického posouzení, PENB a ostatních náležitostí spojených s opravami nebo modernizací je v rámci jednorázové prohlídky objektu možné. Tato služba již není v ceně prohlídky.

  Cena za provedenou jednorázovou prohlídku je smluvní a záleží na požadavku objednatele. Lze ovšem předpokládat cenu kolem 2000,- Kč bez DPH. V případě, že se objednatel stane klientem Plzeňského servisu do 6 měsíců od provedené prohlídky, bude mu celá částka po podpisu příkazní smlouvy vrácena. Pro stávající klienty je tato služba zdarma. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 • Vyúčtování služeb

  Provádíme jednorázové zpracování účetní závěrky a vyúčtování služeb.

  Služba je vhodná pro společenství vlastníků a domy, kde výbor nebo majitel domu zajišťuje správu domu v průběhu roku sám.

  Lze využít také pokud uvažujete o svěření domu do správy, ale chtěli byste naše služby bez dalšího závazku vyzkoušet.

  Výhoda služby

  Budete mít jistotu, že jste uzavřeli rok pod odborným dohledem.
  Pro bližší informace a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

 • Shromáždění

  Pro nově vznikající společenství vlastníků nabízíme zajištění první schůze vlastníků. Nově již SVJ nevzniká přímo ze zákona, ale zakládá se třemi způsoby:

  • prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které musí obsahovat i náležitosti stanov SVJ, nebo
  • schválením stanov SVJ,
  • ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

  SVJ pak vždy vzniká až zápisem do veřejného rejstříku (rejstříku společenství vlastníků). SVJ může být nově založeno i v domě, kde je méně než pět jednotek. V takovém případě s tím musí souhlasit všichni vlastníci jednotek.

  První schůze společenství s sebou nese řadu povinností a je organizačně náročná. Rádi Vám pomůžeme. Shromáždění naplánujeme, zajistíme pozvánky, stanovy, notáře a další potřebné podklady pro schůzi. Shromáždění povedeme a následně zajistíme zápis společenství a zvoleného výboru do rejstříku společenství vlastníků včetně přidělení IČ společenství.

  Cena za uskutečnění shromáždění 2 800 Kč bez DPH. (v ceně není zahrnut poplatek za notářský zápis)

  Společenstvím, která s námi následně uzavřou smlouvu na správu a stanou se naším klientem, nebude ustavující shromáždění účtováno.

 • Facility management

  Zajišťujeme komplexní správu komerčních objektů. Budete mít jednoho partnera, který převezme odpovědnost za všechny služby ve Vašem objektu. Cílem je poskytnout odbornou a pružnou službu, založenou na týmové spolupráci několika profesí v oblasti správy budov, která bude sloužit jak k Vaší spokojenosti, tak i spokojenosti nájemníků.

  Díky naší realitní kanceláři vhodně propojíme informovanost mezi vlastníkem nemovitosti, správou objektu a realitami. Jsme tak schopni pružně reagovat při obsazování uvolněných prostor. Pro bližší informace a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

 • Vzdálená správa

  Poskytujeme správu nemovitosti i pro společenství vlastníků, která jsou mimo region Plzeň a blízké okolí. V rámci vzdálené správy zajistíme:

  • kompletní ekonomické činnosti
  • v omezené variantě provozně technické činnosti včetně sledování termínů revizí a servisních prohlídek

  Vzdálená správa

  Vzdálená správa zahrnuje tyto činnosti:

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Evidence vlastníků
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Poskytování informací o platné legislativě

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE
  • Příprava podkladů pro konání shromáždění
  • Příprava podkladů pro zápis změn v rejstříku společenství
  • Zprostředkování uzavření dodavatelských smluv vč. projednání změn

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
   
 • Flat servis

  Stali jste se vlastníky bytové jednotky a nemáte čas nebo nechcete se o ní starat? Služba flat servis je správa jedné bytové jednotky.

  Co budeme dělat my?

  • Osvobodíme vás od kontaktu s nájemcem
  • Vyhledáme vhodného nájemce
  • Garantujeme neplacení provize při předčasné změně nájemce
  • Připravíme uzavření nájemní smlouvy s nájemcem
  • Zajistíme výběr pravidelných plateb nájmu a služeb
  • Zajistíme předání a převzetí bytové jednotky a zajistíme převod energií a služeb
  • Provedeme vyúčtování služeb nájemci

   

  Co budete dělat vy?

  Vy si budete bez starostí užívat zisk z nájemného.

  Cena služby (200Kč + 4% nájmu bez DPH21%).
  Provize za obsazení bytu (1 měsíční nájem+ garance 6 měsíců)

 • Odhadné vyúčtování služeb - pozastaveno

  Pronajímáte bytovou jednotku a změnil se vám nájemce v průběhu roku? Nečekejte na roční vyúčtování domu.

  Nabízíme zpracování odhadného vyúčtování služeb pro okamžité vypořádání. (služba dočasně pozastavena)

  S nájemcem se tak můžete rozloučit kdykoliv během roku bez obav, že opustí byt bez konečného vypořádání. Je třeba počítat s tím, že se jedná o přibližné vyúčtování. Pokud máte měřené základní služby (studená a teplá voda) a znáte náklady předchozího roku, lze stanovit konečný náklad vysokou přesností.

  Cena služby: 500Kč + DPH (21%) = 605Kč 

 • Dobrý předseda společenství

  Služba je určena pro společenství vlastníků, kterým se nedaří najít nebo nechtějí ze svých řad zvolit výbor společenství. Podle nového občanského zákoníku, pokud si to společenství ve stanovách nezakáže, může tuto funkci vykonávat osoba, která není vlastníkem v domě. Výkon statutárního orgánu ve společenství vlastníků s sebou nese velkou odpovědnost a omezuje členy výboru v osobním životě především z časových a organizačních důvodů. S dobrým správcem domu je práce výboru samozřejmě jednodušší, ale nezbavuje je povinnosti dané zákonem a to ODPOVĚDNOSTI.

  Proč společenstvím vlastníků chybí statutární orgán - výbor?

  • původní členové výboru vykonávali funkci dlouhodobě a již nechtějí vzhledem k věku pokračovat • „mladí“ vlastníci jsou pracovně velice zaneprázdněni a nejsou ochotni této funkci věnovat osobní čas • vlastníci v domě si nerozumí a díky osobním vztahům není nikdo ochoten řídit dům • většina bytů je v pronájmu a není na místě osoba ochotná funkci vykonávat • vlastníci v domě se necítí natolik odborně způsobilí, aby funkci řádně vykonávali

  Najdete se v předcházejících řádcích? Pokud ano, je čas pověřit výkonem funkce profesionála. Jsme připraveni se o váš dům odborně postarat a plnit funkci statutárního výboru. Máme ty nejlepší znalosti v oboru.

  Výhod pro Vaše společenství vlastníků je hned několik, a to zejména:

  V rejstříku společenství vlastníků jednotek (obchodní rejstřík) je jako předseda společenství vlastníků zapsána naše společnost, proto již není zapotřebí nikdo jiný.
  Nevyplácejí se odměny jednotlivým členům výboru (jejichž součet se v obvyklých případech rovná naší ceně za tuto službu).
  Odpovědnost za vedení společenství vlastníků převezme naše společnost (která je pojištěna). Převezmeme veškeré zákonem a stanovami dané povinnosti výboru společenství, mimo jiné také:

  • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo
  • přijímání podnětů od vlastníků jednotek
  • poskytování průběžných informací členům společenství o své činnosti
  • pravidelné kontroly objektu
  • svolání a vedení shromáždění vlastníků dle všech náležitostí
  • plnění usnesení shromáždění vlastníků
  • vypracování vyrovnaného rozpočtu na kalendářní rok s ohledem na dlouhodobý plán investic
  • odpovědnost za vedení evidence členů společenství a za vedení účetnictví
  • odpovědnost za vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
  • odpovědnost za vedení archivu písemností
  • odpovědnost za uzavírání smluv s dodavateli
  • uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek
  • včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám

  Funkci předsedy společenství vlastníků vykonáváme na základě smlouvy o výkonu funkce. Cena je konečná, neplynou z ní žádné další odvody daní.

  Cena za výkon funkce předsedy společenství se pohybuje v závislosti na počtu jednotek v domě
  a vykonáváme ji již od 90Kč s DPH/jednotku/měsíc, minimálně však za 2800Kč s DPH/měsíc.

  Jsme dobrý předseda společenství vlastníků.

Rádi pomůžeme na našich klientských centrech.

Zobrazit kontakty

Potřebujete více informací?
Najdete je zde.

Všechny rady a informace

Nenašli jste odpověď?
Napište nám do chatu.

14000

domácností

500

bytových domů

5

úředních dní v týdnu

3

klientská centra

20 let

tradice
 • Obdrželi jsme výroční zprávu za rok 2013. Chci poděkovat Plzeňskému servisu za design, úroveň, přehlednost, stručnost. Je to obrovský rozdíl oproti vyúčtování, které jsme dostávali od minulého správce...Dále je velmi pěkná aplikace Domy – online. Pro každého vlastníka přehledné informace o jeho bytě, domě. Preferuji moderní komunikaci. Super! Jen tak dále!
  Vladimír, předseda SVJ
 • Musím vám poděkovat a zároveň pochválit za váš web. Je přehledný a užitečný.
  Havlíčková, předsedkyně SVJ
 • Velmi jsme uvítali pomoc při pořádání výročního shromáždění vlastníků. Správce zajistil pronájem jednacího sálu, pozvánky, zápis ze shromáždění a zápis změn do obchodního rejstříku. Na shromáždění byl také přítomen zástupce správce.
  Monika, výbor SVJ
 • jako předsedkyni výboru společenství vlastníků mě zajímají pohledávky ve společenství (dlužníci). Proto vítám každoroční návrh záloh, který Plzeňský servis předkládá výboru ke schválení. Navyšuje (i snižuje) zálohy dle skutečné spotřeby jednotlivých bytů a zohledňuje změny cen energií. Snížili se nám tak nedoplatky jednotlivých vlastníků z vyúčtování služeb a tím následně i dlužníci do společenství.
  Martina

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.eu


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.